• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    لطفا عکس کارت ملی خودرا در این قسمت بارگذاری نمایید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    لطفا عکس کارت ملی خودرا در این قسمت بارگذاری نمایید. کد آیسیک و شناسه صنفی در عکس باید به طور واضح و مشخص باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .